Eläkeläisten kasvava määrä pitää osakkeet halpoina vielä pitkään?

Osakkeiden suhteelliset hinnat ovat vaihdelleet historiallisesti erittäin voimakkaasti. Välillä on ollut jopa vuosikymmenien jaksoja, jolloin osakkeet ovat olleet erittäin halpoja suhteessa yritysten tuloksiin ja toisina jaksoina osakkeet on taas hinnoiteltu suhteellisen korkealle. Kukaan ei ole vielä pystynyt esittämään vedenpitävää syytä tälle ilmiölle, mutta nyt USA:n keskuspankin tutkijat ovat löytäneet yhden erittäin mahdollisen selittävän tekijän, joka on väestön ikärakenne.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa löydettiin yhteys väestön ikärakenteen ja osakkeiden suhteellisten hintojen välille. Ikärakenteen mittarina tutkimuksessa käytettiin 40-49-vuotiaiden määrää suhteessa 60-69-vuotiaisiin (ns. M/O-luku). Osakkeiden suhteellisen hinnan mittarina käytettiin tuttua P/E-lukua, joka kertoo osakkeen hinnan suhteessa osakekohtaiseen tulokseen. Jos osakekohtainen tulos on esimerkiksi 1 euroa ja osakkeen hinta 10 euroa, on osakkeen P/E-luku 10.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty USA:n M/O-luvun ja USA:n S&P 500 -indeksin yritysten keskimääräisen P/E-luvun kehitys vuodesta 1954 lähtien tähän vuoteen saakka. Kuten kuvaajasta on helppo nähdä, on yhteys ikärakenteen ja osakkeiden hintojen välillä hämmästyttävän voimakas.

S&P 500 -indeksin osakkeiden keskimääräisen P/E-luvun ja ikärakennetta mittaavan M/O-luvun kehitys vuodesta 1954 lähtien. (Lähde: Federal Reserve Bank of San Fransisco)
S&P 500 -indeksin osakkeiden keskimääräisen P/E-luvun ja ikärakennetta mittaavan M/O-luvun kehitys vuodesta 1954 lähtien. (Lähde: Federal Reserve Bank of San Fransisco)

Pelkkä kahden muuttujan korrelaatio ei tietenkään kerro, että näiden kahden asian välillä olisi riippuuvuussuhde, sillä onhan jossain selvityksessä yhteys oli löydetty myös osakekurssien ja auringonpilkkujen välille. Tällä kertaa riippuvuussuhde voidaan kuitenkin perustella teorialla. Tutkimuksessa esitetään, että 40-49-vuotiaat ovat sitä ikäluokkaa, joka kaikista voimakkaimmin säästää osakkeisiin eläkepäivät silmällä pitäen. 60-69-vuotiaat taas ovat eläkkeelle jäävää ikäluokkaa, joka alkaa aktiivisesti elämään säästämällään varallisuudella ja myös siirtämään varallisuuttaan osakkeista pienempiriskisiin kohteisiin. Teorian mukaan silloin kun 40-49-vuotiaiden suhde 60-69-vuotiaisiin on korkealla, myös osakkeita ostetaan aktiivisesti, jolloin myös osakkeiden suhteelliset hinnat nousevat. Kun ikäluokka vanhenee, on ilmiö päinvastainen.

Mikäli ikärakenteen vaikutus osakemarkkinoihin todella on näin vahva, voidaan markkinoiden kehitystä ennakoida tarkemmin, koska ikärakenteen kehitys voidaan ennustaa suhteellisen tarkasti vuosikymmenienkin päähän. Yhdysvalloissa tutkimuksessa käytetty M/O-luku pienenee vuoteen 2025 saakka, minkä jälkeen se lähtee jälleen nousuun. Tämä tarkoittaisi, että myös osakkeiden suhteelliset hinnat halpenisivat vuoteen 2025 saakka.

Teoria on erittäin mielenkiintoinen ja loogisesti ajateltuna siinä voi hyvinkin olla perää. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka ikärakenne todella vaikuttaisi osakemarkkinoihin, on se vain yksi tekijä muiden joukossa. Lisäksi nykyään markkinat ovat globaalit ja etenkin Aasian vaikutusvalta kasvaa jatkuvasti. Fakta on, että USA:ssa ja monessa Euroopan maassa väestö vanhenee, mutta samaan aikaa Aasiasta nousee nuori keskiluokkaistuva väestö, jolla on yhä useammin varaa myös rakentaa sijoitusvarallisuutta. Tämä voi hyvinkin muuttaa tilanteen radikaalisti, mikäli teoriassa ylipäänsä on perää.

Omaan sijoituskäyttäytymiseeni tämä tutkimustulos ei vaikuta merkittävästi. Itse asiassa kyse on lopulta positiivisesta asiasta, sillä mikäli teoriassa on perää, vanhentuva ikärakenne pienentää osakekuplien riskiä tulevina vuosina. Lisäksi vaikka osakkeiden suhteelliset hinnat laskisivatkin, ei se tarkoita, että osakkeen absoluuttinen hinta välttämättä laskisi. Mikäli yrityksen tulos kasvaa, myös osakkeen arvo voi kasvaa, vaikka osakkeen suhteellinen arvostus samaan aikaan pienenisi. Järkevän hintainen ja laadukas yritys on aina hyvä ostos.

Kommentit